GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Gizliliği

GİZLİLİK POLİTİKASI

İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRMESİ

Bu internet sitesine giren kişiler www.eminevim.com/kvkk metnindeki verilere ek olarak formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin ve hassas kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında bilgilendirilmiş ve kabul etmişlerdir. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

Genel Bilgilendirme Metnindeki Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soyad
 • Cep Telefonu Numarası
 • e-posta adresi
 • Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; google analytics, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 • Kurum içerisinde olanların can ve mal güvenliğini korumak
 • Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak, 3. Şirket iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi,
 • Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi
 • Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
 • İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, Şirket Politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak ve bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir. Kişisel verilerinizin aktarılması: Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Şirket Yönetim ve İcra Kurulu
 • Şirket Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü
 • Şirket Bilgi Teknolojileri Bölümü
 • Şirket Satış Bölümü
 • Şirket İç Denetim Bölümü
 • Şirket İdari İşler Bölümü
 • Şirket bünyesinde çalışan veya sözleşmeli kurum avukatları
 • Kolluk kuvvetleri
 • Mahkemeler
 • Savcılıklar
 • Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar
 • Özel bilgi güvenliği şirketi yönetimi
HAKLARINIZ

Haklarınız: Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz; 1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme, 4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme, 8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme, 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Şirket ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular aşağıdaki şekilde yapılabilir. 1. Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile 2. Noter vasıtasıyla, 3. Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 4. İnternet sitesindeki KVK başvuru formu ile 5. Aşağıdaki e-posta adresine gönderilecek e-posta ile 6. Aşağıdaki fiziki posta adresine gönderilecek imzalı posta veya kargo ile

purchase now

Color Schemes

Which theme color you want to use? Here are some predefined colors.